روایتی از موفقیت ها

اشتغال و کارآفرینی زنان و دختران روستای محمدآباد پسکوه

طرح توسعه پایدار روستای محمدآباد پسکوه، نخستین تجربه جامعه نیکوکاری ابرار در توسعه روستایی است که با رویکرد جدید توسعه روستایی به مدت 3 سال در روستای محمدآباد پسکوه طراحی و با مشارکت حداکثری جامعه محلی به اجرا درآمد. در بسیاری از طرح ها و پروژه های اشتغال و کارآفرینی روستای محمدآباد، زنان و دختران روستا پیشگام بوده اند.  یکی از مهم ترین این طرح ها، طرح قالیبافی است. اجرای این طرح، به طور متوسط، اشتغال 100 تن از بانوان روستا را سالیانه به دنبال داشته است.  بافت بیش از 16 تخته فرش با مساحت 293 متر مربع در سال های 92 ، 93 و 94،  فروش 13 تخته فرش و کسب درآمدی در حدود یک میلیارد و 610 میلیون ريال، گویای تنها بخشی از دستاوردهای اقتصادی طرح است. با عنایت پروردگار و به یمن اجرای طرح توسعه پایدار روستای محمدآباد، امروز هر یک از زنان قالیباف روستا، با درآمدی در حدود پنج میلیون ریال در ماه، بیش از پیش کمک خرج خانه و کاشانه شان هستند.

                                       • ایجاد صندوق های اعتباری خرد زنان و مردان در روستای محمدآباد پسکوه

برنامه های اعتبارات خرد از رهیافت های مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا به ویژه برای زنان کم درآمد، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند. این برنامه ها روش کارایی برای افزایش درآمد خانوارهای فقیر در مناطق حاشیه شهرها و روستاهاست. این مهم در طرح توسعه پایدار روستای محمدآباد نیز همواره مورد توجه بوده است.  ایجاد دو صندوق اعتباری خرد مختص زنان و مردان روستا، از جمله دستاوردهای مهم این طرح می باشد. این صندوق ها، در راه اندازی و توسعه کسب و کارها و طرح های اقتصادی و کارآفرینی روستا بسیار موثر بوده اند.
آمارها و ارقام زیر به خوبی گویای این مدعاست:

-         140میلیون و 850 هزار ریال؛ جمع کل پس انداز ماهیانه و حق عضویت اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان

-         51 یک میلیارد و میلیون و 517 هزار ریال؛ گردش مالی صندوق اعتبارات خرد زنان

-         پرداخت 755میلیون ریال تسهیلات برای 61 نفر از زنان روستا توسط صندوق اعتبارات خرد زنان

-         پرداخت یک میلیارد و 690 میلیون ریال تسهیلات صندوق اعتبارات خرد مردان برای 67 نفر

-         214میلیون و 360 هزار ریال؛ جمع کل پس انداز ماهیانه و حق عضویت اعضای صندوق اعتبارات خرد مردان

-         دو میلیارد و 550میلیون 690 هزار ریال؛ گردش مالی صندوق اعتبارات خرد مردان

علاوه بر ابعاد اقتصادی، صندوق های خرد روستای محمدآباد، دستاوردهای مثبت زیر را  نیز به دنبال داشته است:

-         توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در قالب گروه های اعتبار – پس انداز

-         ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه های آموزشی

-         تجهیز پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیت های درآمدزا