تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 232
  نام: سهیلا
  سن: 19
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 17.37
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 663
  نام: فاطمه
  سن: 20
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 16.27
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1148
  نام: محمد قادر
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.14
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1180
  نام: معصومه
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.22
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر