تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 1047
  نام: آیدا
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه یازدهم
  معدل: 19.89
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1148
  نام: محمد قادر
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.14
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1161
  نام: الناز
  سن: 18
  مقطع تحصیلی: پایه یازدهم
  معدل: 17.79
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1164
  نام: امید
  سن: 16
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 18.13
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر