تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 2424
  نام: عاطفه
  سن: 19
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 15.77
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 2404
  نام: فاطمه
  سن: 23
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 17.36
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 2116
  نام: لیلا
  سن: 19
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 19.67
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1899
  نام: مهشید
  سن: 18
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 19.91
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر