طرح توسعه پایدار در مناطق روستایی محروم

طرح توسعه پایدار در مناطق روستایی محروم

از جمله ملزومات توسعه و آبادانی کشور، توسعه پایدار در مناطق روستایی است. چرا که خودکفایی و توانمندی روستا، به مثابه کانون تولید و ارزش آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی از یک سو و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی از سوی دیگر را به دنبال خواهد داشت. با این وجود، اخبار و آمارهای مربوط به روستاهای کشور، گویای وضعیت نگران­ کننده اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی است. افزایش موج مهاجرت، گسترش حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن شاهد این مدعاست.

نظر به ضرورت و اهمیت این مسئله، تحقق توسعه پایدار در مناطق محروم روستایی از جمله فعالیت های در دست انجام ابرار می باشد. توسعه پایدار روستایی ابرار بر مبنای پاردایم جدید توسعه روستایی در ابعاد زیر طراحی و اجرا می شود:

الف) توسعه اقتصاد روستا با تأکید بر کارآفرینی و اشتغال

ب) توسعه سرمایه اجتماعی روستا با تأکید بر نهادسازی

ج) حفظ و احیای محیط زیست روستا با تأکید بر عدم تخریب منابع پایه به ویژه خاک، آب و مرتع

د) توسعه منابع انسانی روستا با تأکید بر آموزش و توانمندسازی

با عنایت پروردگار با اجرای این طرح بر مبنای رویکرد جدید توسعه روستایی، امروز روستای محمدآباد پسکوه در وضعیت متفاوتی به سر می برد و  به عنوان یک نمونه موفق در فرآیند توسعه قرار گرفته است. دستاوردهای مثبت و کم نظیر حاصل از اجرای طرح توسعه پایدار روستایی در روستای محمدآباد، ابرار را برآن داشت  که ضمن الگوبرداری از این تجربه، تدوین بسته توسعه روستایی و ارائه به کارگزاران و دست اندرکاران توسعه روستایی کشور، با مشارکت مسئولین و ساکنان اجتماع محلی  (local community) این طرح را در روستاهای دیگر مناطق محروم کشور نیز طراحی و اجرا نماید. بدین منظور پس از مطالعات اسناد و مستندات رسمی و بازدید میدانی، مناطق زیر جهت اجرای طرح توسعه پایدار روستایی انتخاب شدند:

  • روستاهای گاوآهنتو، گیزمل سفلی، کوسه عنبر و هزارکانیان در شهرستان دیواندره؛ استان کردستان
  • روستاهای  فلک، خونیک، اندریک و تجن در شهرستان قائن؛ استان خراسان جنوبی
  • روستاهای خاک سفیدی، ملاعلی و تخته عدالت در شهرستان هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان  

 امید است که با یاری و همراهی شما همراهان همیشگی جامعه نیکوکاری ابرار، در ادامه طرح توسعه پایدار روستایی و گسترش طرح به بیشتر نقاط روستایی محروم کشور بیش از پیش  استوار و موفق باشیم.

 علاقمندان می توانند جهت مشارکت مالی در طرح های توسعه روستایی ابرار، از طریق پیوند زیر اقدام فرمایند:  

                                                                                                سامانه  پرداخت آنلاین کمک ها